Danny Chan

Danny-Chan

《讚筆絕口》-陳偉業(Danny)於澳洲修畢旅遊管理及市務學學位,回港後曾於旅遊、品牌管理、人才培訓及公共事務服務。有感社會欠缺讚賞文化,Danny於2010年創立全球首個網上讚賞平台 ﹣我讚!(www.praisage.com) ,並為機構提供專業讚賞管理服務。70後棄高薪創業,相信:成長自己為「創」,貢獻社會為「業」。

Add style=padadin: 5px 0px"i> .resontabl9" Add style=padadin: 5px 0px"i> .ynacare5" Add style=padadin: 5px 0px"i> .ynamix9" Add style=padadin: 5px 0px"i> hk/css" Add style=padadin: 5px 0px"i> tms" > Adiv class=.preiew"i> ; 
>
>
>
>
>
>
>
>
權所有&;cop;/203 創動力媒體 Dynami